Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné od 15.1.2015

Kliknutím na tlačítko "Dokončit objednávku" na slevovém portálu www.slevypromoravu.cz potvrzujete, že jste se seznámili s níže uvedenými obchodními podmínkami. Obchodní podmínky se vztahují na všechny osoby, které navštíví stránky www.slevypromoravu.cz a nabývají platnosti dnem jejich uveřejnění na těchto stránkách. 

 

I. Všeobecná ustanovení

Provozovatel na svých internetových stránkách www.slevypromoravu.cz umožňuje zákazníkovi nákup slevového kuponu na zboží či službu (dále jen „slevový kupon") v případě, že si toto zboží či službu objedná minimálně předem stanovený počet zákazníků. Provozovatel tak pouze zprostředkovává dodání zboží či poskytnutí služby. Dodavatelem zboží či poskytovatelem služby je osoba odlišná od provozovatele, jež je v nabídce zboží či služby vždy předem přesně identifikována (dále jen „Poskytovatel"). Zákazník objednávkou souhlasí s těmito Obchodními podmínkami zveřejněné na internetové stránce www.slevypromoravu.cz. Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Poskytovatele, Provozovatele a zákazníka. Slevový portál Slevypromoravu.cz nenese odpovědnost za dobu doručení, stav zboží, či komunikaci s dodavatelem zboží či služby.

 

II. Obsah vztahu vznikající mezi Provozovatelem a zákazníkem

Obsahem vztahu je závazek provozovatele umožnit návštěvníkovi získání slevového kuponu na zboží či službu poskytovatele popsanou v nabídce a závazek zákazníka zaplatit za tento slevový kupon sjednanou cenu na účet provozovatele za stanovených podmínek.

 

III. Objednání slevového kuponu (voucheru)

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Odesláním objednávky provozovateli se objednávka pro zákazníka stává závaznou.

 

Objednávka je návrhem smlouvy na dodání zboží či poskytnutí služby Poskytovatelem, jejíž uzavření Provozovatel zprostředkovává. K uzavření smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky provozovatelem.

 

IV. Dodání slevového kuponu (voucheru)

Za doručení slevového kuponu zákazníkovi se považuje doručení emailu provozovatelem s odkazem na stažení elektronické verze slevového kuponu. Příslušný odkaz na slevový kupon je aktivní po dobu 90 dní ode dne odeslání emailu zákazníkovi s odkazem na stažení elektronické verze slevového kuponu. Slevový kupon bude také možno obdržet zasláním na adresu zákazníka, kterou za tím účelem sdělí Provozovateli - v takovém případě však zákazník hradí náklady na doručení slevového kuponu.

 

V. Podmínky použití slevového kuponu (voucheru)

Podmínky užití slevového kuponu (zejména doba jeho platnosti) jsou uvedeny přímo na něm či byly uvedeny v nabídce zboží či služby na www.slevypromoravu.cz a zákazník se zavazuje k jejich dodržení.

 

Po uplynutí doby platnosti slevového kuponu ztrácí zákazník nárok na dodání zboží či poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny, závazek poskytovatele uplynutím doby platnosti slevového kuponu zaniká. Slevový kupon je nepřenosný.

 

V rámci jedné objednávky (tj. v rámci jednoho čerpání výhod plynoucích ze slevového kuponu u poskytovatele) může zákazník objednat více než jeden slevový kupon, pokud poskytovatel (provozovatel v nabídce) nestanoví jinak. Stejně tak pokud poskytovatel nestanoví jinak, je možné slevový kupon využít pouze jednou. Provozovatel ani poskytovatel nenesou odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození či zničení slevového kuponu.

 

V případě, že zákazník promění slevový kupon za nižší než jeho původní hodnotu (pokud je to možné), nemá nárok na doplacení hodnoty slevového kuponu nebo nový slevový kupon na zbytek hodnoty původního.

 

VI. Cena a placení

Cena nabízeného zboží či služby je vždy uvedena v nabídce na internetových stránkách www.slevypromoravu.cz včetně uvedení slevy, která je poskytována.

 

Při objednávce slevového kuponu dojde k autorizaci platby zákazníka připsáním platby na účet provozovatele.

 

VII. Způsoby platby

Převodem na účet - zákazník se zavazuje zaplatit stanovenou cenu převodem nejpozději 3 dny po obdržení informačního mailu.

 

 

VIII. Odpovědnost Provozovatele a Poskytovatele

Informace o původních cenách (před slevou) a slevách uvedené na internetových stránkách www.slevypromoravu.cz jsou poskytovány na základě informací získaných od poskytovatele a provozovatel tak nenese odpovědnost za jejich správnost.

Vzhledem k tomu, že zboží je dodáváno a služby poskytovány přímo poskytovatelem, nese odpovědnost za řádné a včasné dodání zboží či poskytnutí služby přímo poskytovatel. Zákazník je tak povinen svá práva, zejména z odpovědnosti za vady, uplatňovat u poskytovatele.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za poskytnutí slevy u poskytovatele, neboť provozovatel o slevách prostřednictvím svých internetových stránek pouze informuje. provozovatel neodpovídá také za žádné škody vzniklé v souvislosti s užitím služby či zboží.

 

IX. Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení Kupónu, a to bez jakékoliv sankce a bez uvedení důvodu. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno poskytovateli nejpozději do 14. dne od doručení kupónu a v kopii provozovateli. Odstoupení od smlouvy na základě jakéhokoli z výše uvedených důvodu musí být učiněno písemnou formou nebo využitím elektronické pošty.

Jelikož platba za kupon je prováděna na účet provozovatele, zákazník je povinen o svém odstoupení informovat i poskytovatele, aby v situaci, když celá platba ještě nebyla provozovatelem převedena poskytovateli, mohl provozovatel takovou část platby zákazníka vrátit zpět zákazníkovi.


X. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zákazník souhlasí se zpracováním zadaných osobních údajů. Tyto nebudou předány 3. osobě ani použity v neprospěch zákazníka.

Osobní údaje budou použity pouze pro účely spolupráce se Slevypromoravu.cz


XI. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce www.slevypromoravu.cz v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li zákazník objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí.

Vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Webové prezentace jiných subjektů, na něž internetové stránky provozovatele odkazují, nejsou pod kontrolou provozovatele, a ten tudíž neodpovídá za jejich obsah či vzhled. Provozovatel zároveň nenese žádnou odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakoukoliv třetí osobou prostřednictvím internetové stránky www.slevypromoravu.cz

Doporučujeme:

Doporučujeme:

Doporučujeme: